เกี่ยวกับเรา

คลินิกทันตกรรมสมาร์ทเด็นทัล เป็นคลินิกทันตกรรมที่เริ่มก่อตั้งและบริหารงานโดยทีมทันตแพทย์สำเร็จปริญญาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยมีความมุ่งหวังที่ต้องการให้การรักษาด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และคำนึงถึงแผนการรักษาทางทันตกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้รับการรักษาแต่ละท่าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา และมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟันเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี

นอกจากนี้ทางคลินิกมุ่งเน้นเรื่องมาตรฐานการรักษา โดยเฉพาะด้านความสะอาด ด้วยความพร้อมในระบบการฆ่าเชื้อเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย และได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการบริการอย่างปลอดภัยและมั่นใจในรักษา

นอกจากนี้ทางคลินิกมุ่งเน้นเรื่องมาตรฐานการรักษา โดยเฉพาะด้านความสะอาด ด้วยความพร้อมในระบบการฆ่าเชื้อเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย และได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการบริการอย่างปลอดภัยและมั่นใจในรักษา