อัตราค่าบริการ งานรักษารากฟัน

เปลี่ยนยาและล้างคลองรากฟัน500 - 1,000 บาท / ครั้ง
รักษารากฟันหน้า5,500 - 6,500 บาท
รักษารากฟันกรามน้อย6,500 - 7,500 บาท
รักษารากฟันกราม9,000 - 11,000 บาท
บำบัดฉุกเฉิน (Emergency Treatment)800 - 1,000 บาท