อัตราค่าบริการ งานรักษารากฟัน

เปลี่ยนยาและล้างคลองรากฟัน500 - 1,000 บาท / ครั้ง
รักษารากฟันหน้า5,000 - 6,000 บาท
รักษารากฟันกรามน้อย6,000 - 7,500 บาท
รักษารากฟันกราม8,000 - 10,000 บาท
บำบัดฉุกเฉิน (Emergency Treatment)800 - 1,000 บาท